Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky eshopu

OBCHODNÍ PODMÍNKY č.1/2015

účinné od 1. 8. 2015,
podnikatele: Michal Strnad,
IČ:86988379,
DIČ:8508221194
sídlo společnosti: Akátová 225, 277 15, Tišice - Kozly                   
adresa provozovny: Nušařská 3386, Mělník 276 01

1.PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1.Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi podnikatelem Michal Strnad, IČ:86988378,DIČ:8508221194,adresa provozovny Nušařská 3386, Mělník 276 01, vedeným u ŽÚ Neratovice
mail: autodilymelnik@seznam.cz, dále jen („Podnikatel") a Kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, na základě které je Podnikatel povinen dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit Podnikateli Kupní cenu.

1.2 Tyto Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy, nedohodnou-li se Podnikatel a Kupující písemně jinak.

1.3 Je-li Kupující Spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a Podnikatelem tyto Obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném dle Občanského zákoníku. Existuje-li rozpor mezi těmito Obchodními podmínkami,
Reklamačním řádem a Kupní smlouvou, platí vždy ustanovení pro Spotřebitele nejvýhodnější.

2.POJMY

2.1V těchto Obchodních Podmínkách
mají pojmy psané s velkým počátečním písmenem následující význam:

(a)
„Cena"
znamená aktuální cenu zboží ke dni uzavření individuální Kupní smlouvy, cena zboží je zveřejněná na adrese www.vsaparts.cz. Podnikatel si vyhrazuje právo na změny Cen, nikoli však u zboží, které již bylo zákazníkem objednáno a zaplaceno.
(b)
„E-shop" znamená webovou stránku Podnikatele www.vsaparts.cz, která umožňuje Kupujícímu vyplnit Objednávku na formuláři a zaslat ji prostřednictvím internetu Podnikateli;
(c)
„Kupní cena"
znamená cenu určenou dle Cen platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou je
Kupující povinen zaplatit Podnikateli za dodané zboží. Kupní cena nezahrnuje Dopravné /dle čl. 5/. Dopravné  jsou splatné spolu s Kupní cenou dle článku 6;
(d)
„Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu uzavřenou v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. Občanského zákoníku;
(e)
„Kupující"
znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která s Podnikatelem uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Objednávku;
(f)
„Obchodní podmínky" znamenají tyto Obchodní podmínky č. 1/2015 účinné od
1.8.2015
(g)
„Občanský zákoník"
znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
(h)
„Objednávka"
znamená návrh k uzavření individuální Kupní smlouvy učiněný Objednatelem Podnikateli;
(i)
„Spotřebitel"
znamená Kupujícího, který při uzavírání Kupní smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná;
 (j)
„Zboží"
znamená výrobky- použité náhradní díly, které jsou vystaveny prostřednictvím fotografie/í konkrétně prodávaného Zboží na webových stránkách na www.vsaparts.cz Podnikatele ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou vystaveny na webových stránkách podnikatele, případně jsou označeny slovním popisem k řádné identifikaci dle typu vozidla, ilustrační fotografií, nebo číslem dílu uváděného výrobcem vozidla pro daný konkrétní díl.
Případně se Zbožím rozumí nový-nepoužitý náhradní díl a to pouze u Zboží, u kterého je toto výslovně v popisu Zboží uvedeno a Zboží je označeno jako ,,Nový nepoužitý díl,,.


3.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Kupní smlouvu je uzavřena :

Elektronickou formou prostřednictvím formuláře-objednávky na webových stránkách Podnikatele www.vsaparts.cz, tj. vyplněním údajů o Kupujícím a po odsouhlasení těchto Obchodních podmínek Kupujícím výslovným souhlasem o jejich přečtení a odsouhlasení před ukončením objednávky a  písemným odsouhlasením objednávky Podnikatelem.
Písemným odsouhlasením Podnikatele se rozumí potvrzení objednávky Kupujícímu emailem na emailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce. 


4.MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ

4.1 Nedohodnou-li se Podnikatel a Kupující jinak, je místem plnění z Kupní smlouvy  bydliště Kupujícího, které kupující vyplnil jako ,, doručovací adresa,, nebo jako ,, fakturační adresa,, pokud takovou adresu Kupující uvedl.

4.2 Zboží je odesíláno Kupujícímu nejpozději následující pracovní den od potvrzení objednávky Podnikatelem.
Podnikatel se zavazuje potvrdit objednávku nejpozději následující pracovní den od jejího doručení. Podnikatel může pro potvrzení objednávky požadovat verifikaci údajů o Kupujícím formou telefonického ověření Kupujícího na telefonním čísle, které Kupující uvedl v objednávce.
Pokud se Podnikatel rozhodne pro verifikaci údajů Kupujícího pro potvrzení objednávky, může takovou objednávku stornovat v případě, že se s Kupujícím nebude možno spojit na telefonním čísle uvedeném v objednávce a kupující nepotvrdí objednávku do 2 hodin poté, co mu bude zaslána SMS zpráva pro potvrzení objednávky v případě, že se nepodařilo uskutečnit předchozí telefonickou verifikaci Kupujícího.

5.KUPNÍ CENA, DOPRAVNÉ, BALNÉ

5.1Kupní cena Zboží je   uvedena u každého jednotlivého Zboží nabízeného Podnikatelem na webových stránkách www.vsaparts.cz .
 
5.2 Za dodané Zboží je Kupující povinen zaplatit Podnikateli Kupní  cenu platnou v době uzavření Kupní smlouvy, pokud se obě strany výslovně nedohodly jinak.

5.3 V Kupní ceně zboží není zahrnuto dopravné.

5.4 Podnikatel  použije k dodání Zboží Kupujícímu formu dopravy, kterou vybral kupující v objednávce. Vždy je možné aby Kupující převzal Zboží osobně na adrese provozovny Podnikatele. V takovém případě není žádné dopravné účtováno.
V případech, kdy Kupující zvolí jiný způsob dopravy pak hradí dopravné podle aktuálního ceníku v objednávce vybraného dopravce. S cenou dopravného je Kupující seznámen před uzavřením objednávky a odesláním objednávky Podnikateli s takovou cenou dopravného souhlasí.

Podnikatel si vyhrazuje právo změnit způsob dodání zboží Kupujícímu, tedy zejména změnit dopravce. Kupujícímu v takovém případě bude účtována cena dopravy původně sjednaná v objednávce. Bude-li cena dopravného v takovémto případě nižší, bude Kupujícímu účtována tato nižší cena.

5.5 Podnikatel je povinen  Zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je
obvyklý. Balné je již zahrnuto v Kupní ceně.6.VLASTNICKÉ PRÁVO A  SPLATNOST KUPNÍ CENY

6.1Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího až dnem úplného zaplacení Kupní ceny.

6.2Kupní cena Zboží je splatná nejpozději okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.7.Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, při nákupu zboží formou internetového prodeje.
Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů se řídí následujícími podmínkami:
V případech uzavření kupní smlouvy mezi spotřebitelem a prodávajícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, to však pouze do 14 dnů od převzetí zboží. Platné odstoupení v této lhůtě vyžaduje odeslání projevu vůle, který je v souladu s právními předpisy považován za projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy, a to prodávajícímu do těchto 14 dnů od převzetí předmětného zboží. V takovém případě spotřebitel nese  náklady spojené s projevem příslušné vůle a dopravou zboží spojenou s jeho vrácením prodávajícímu.
Odstoupení od smlouvy je možné zaslat na adresu autodilymelnik@seznam.cz. Pro odstoupení od smlouvy je možné využít formulář ………………………………………………….

Spotřebitel je oprávněn využít tohoto práva například tím, že na své vlastní náklady doručí zboží prodávajícímu na adresu Nůšařská 3386, Mělník 276 01,   spolu s přiloženým odstoupením od smlouvy.
Prodávající má nárok na náhradu způsobené škody na zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.


8.ZÁRUKA A REKLAMACE ZBOŽÍ

Na Zboží je poskytována záruka:

U nového-nepoužitého zboží, které je takto výslovně označeno v popisu zboží na www.vsaparts.cz je záruka za jakost v délce 24 měsíců (s výjimkami danými zákonem), která počíná běžet okamžikem
dodání Zboží.Jedná-li Kupující při uzavření Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (resp. není-li Kupující Spotřebitelem),činí záruční doba  Zboží 12 měsíců.

V souladu s § 2112 Občanského zákoníku neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit,
nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno.

U použitého a zlevněného zboží, které je takto výslovně v popisu zboží označeno platí,že Podnikatel neodpovídá za vady Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním Zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci. Záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci.

U zboží, které je výslovně značeno v popisu zboží jako ,, výprodej,, je záruční doba 30 dnů.
V případě, že Zboží bude označeno současně jako nové-nepoužité a zároveň jako výprodej platí, že se záruka řídí zbožím označeným jako ,,výprodej,, a je tedy 30ti denní.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

9.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1
Kupující uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí s tím,
aby jeho Osobní údaje byly Podnikatelem shromážděny,
archivovány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely usnadnění Objednávek Kupujícího, vyřizování reklamací, účely informování o nových službách a produktech Podnikatele a rozesílání reklamních materiálů Podniakatele. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Podnikateli a pouze jejím oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Podnikatele splnění závazků z Kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění
Kupních smluv. Kupující bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho osobních údajů je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným Osobním údajům a že je oprávněn po Podnikateli žádat případně opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně
zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena/zasílána marketingová reklama Podnikatele i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací. Podnikatel archivuje údaje obsažené v uzavřených Kupních smlouvách a 
odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich ochranu.
9.2
Osobní údaje může Kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních Osobních údajů e-mailem na adresu: autodilymelnik@seznam.cz. Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním Osobních údajů je Kupující oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailové zprávy na adresu autodilymelnik@seznam.cz
.
10.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Obchodních podmínek Podnikatele mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek Kupujícího.
10.2
Obchodní podmínky jsou závazné pro Kupujícího a Podnikatele ode dne podpisu příslušné Kupní smlouvy.
Podnikatel je oprávněn Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, doplňovat nebo zrušit vydáním nových Obchodních podmínek, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změny.