Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky eshopu

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2022

 

účinné od 1.11.2022

podnikatele: Michal Strnad

IČ: 86988379

DIČ: 8508221194

sídlo společnosti: Akátová 225, 277 15, Tišice – Kozly

adresa provozovny: Nušařská 3386, Mělník 276 01

 

 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi podnikatelem Michal Strnad, IČ: 86988379, DIČ: 8508221194, adresa provozovny Nušařská 3386, Mělník 276 01, vedeným u ŽÚ Neratovice, mail: autodilymelnik@seznam.cz, dále jen („Podnikatel“) a Kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, na základě které je Podnikatel povinen dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit Podnikateli Kupní cenu.

 

 1. Tyto Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy, nedohodnou-li se Podnikatel a Kupující písemně jinak.

 

 1. Je-li Kupující Spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a Podnikatelem tyto Obchodní podmínky v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném dle Občanského zákoníku. Existuje-li rozpor mezi těmito Obchodními podmínkami, Reklamačním řádem a Kupní smlouvou, platí vždy ustanovení pro Spotřebitele nejvýhodnější.

 

 1. POJMY

 

 1. V těchto Obchodních podmínkách mají pojmy psané s velkým počátečním písmenem následující význam:

 

 1. „Cena znamená aktuální cenu zboží ke dni uzavření individuální Kupní smlouvy, cena zboží je zveřejněná na adrese www.vsaparts.cz. Podnikatel si vyhrazuje právo na změny Cen, nikoli však u zboží, které již bylo zákazníkem objednáno a zaplaceno.

 

 1. „E-shop“ znamená webovou stránku Podnikatele www.vsaparts.cz, která umožňuje Kupujícímu vyplnit Objednávku na formuláři a zaslat ji prostřednictvím internetu Podnikateli.

 

 1. „Kupní cena“ znamená cenu určenou dle Cen platnou v okamžiku učinění Objednávky, kterou je Kupující povinen zaplatit Podnikateli za dodané zboží. Kupní cena nezahrnuje Dopravné /dle čl. 5/. Dopravné jsou splatné spolu s Kupní cenou dle článku 6.

 

 1. „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. Občanského zákoníku;

 

 1. „Kupující“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která s Podnikatelem uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila Objednávku;

 

 1. „Obchodní podmínky“ znamenají tyto Obchodní podmínky č. 1/2022 účinné od
  1.1.2022;

 

 1. „Reklamační řád“ znamená dokument Podnikatele, „Reklamační řád č. 1/2022, účinný od 1.1.2022

 

 1. „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

 

 1. „Objednávka“ znamená návrh k uzavření individuální Kupní smlouvy učiněný Objednatelem Podnikateli;

 

 1. „Spotřebitel“ znamená Kupujícího, který při uzavírání Kupní smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná;

 

 1. „Zboží“ znamená výrobky - použité náhradní díly, které jsou vystaveny prostřednictvím fotografie/í konkrétně prodávaného Zboží na E-shopu ke dni uzavření Kupní smlouvy a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou vystaveny na webových stránkách podnikatele, případně jsou označeny slovním popisem k řádné identifikaci dle typu vozidla, ilustrační fotografií, nebo číslem dílu uváděného výrobcem vozidla pro daný konkrétní díl. Případně se Zbožím rozumí nový – nepoužitý náhradní díl, a to pouze u Zboží, u kterého je toto výslovně v popisu Zboží uvedeno a Zboží je označeno jako „Nový nepoužitý díl“.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. Kupní smlouva je uzavřena:

Elektronickou formou prostřednictvím formuláře – Objednávky na E-shopu, tj. vyplněním údajů o Kupujícím a po odsouhlasení těchto Obchodních podmínek Kupujícím výslovným souhlasem o jejich přečtení a odsouhlasení před ukončením Objednávky a písemným odsouhlasením Objednávky Podnikatelem. Písemným odsouhlasením Podnikatele se rozumí potvrzení Objednávky Kupujícímu emailem na emailovou adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce. 

 

 1. MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ

 

 1. Nedohodnou-li se Podnikatel a Kupující jinak, je místem plnění v Kupní smlouvě uvedené bydliště Kupujícího, které Kupující vyplnil jako „doučovací adresa“ nebo jako „fakturační adresa“, pokud takovou adresu Kupující uvedl.

 

 1. Zboží je odesíláno Kupujícímu nejpozději následující pracovní den od potvrzení Objednávky Podnikatelem. Podnikatel se zavazuje potvrdit Objednávku nejpozději následující pracovní den od jejího doručení. Podnikatel může pro potvrzení Objednávky požadovat verifikaci údajů o Kupujícím formou telefonického ověření Kupujícího na telefonním čísle, které Kupující uvedl v Objednávce. Pokud se Podnikatel rozhodne pro verifikaci údajů Kupujícího pro potvrzení Objednávky, může takovou Objednávku stornovat v případě, že se s Kupujícím nebude možno spojit na telefonním čísle uvedeném v Objednávce a Kupující nepotvrdí Objednávku do 2 hodin poté, co mu bude zaslána SMS zpráva pro potvrzení objednávky v případě, že se nepodařilo uskutečnit předchozí telefonickou verifikaci Kupujícího.

 

 1. KUPNÍ CENA, DOPRAVNÉ, BALNÉ

 

 1. Kupní cena Zboží je zavedena u každého jednotlivého Zboží nabízeného Podnikatelem na webových stránkách www.vsaparts.cz

 

 1. Za dodané Zboží je Kupující povinen zaplatit Podnikateli Kupní cenu platnou v době uzavření Kupní smlouvy, pokud se obě strany výslovně nedohodly jinak.

 

 1. V Kupní ceně Zboží není zahrnuto dopravné.

 

 1. Podnikatel použije k dodání Zboží Kupujícímu formu dopravy, kterou vybral kupující v Objednávce. Vždy je možné, aby Kupující převzal Zboží osobně na adrese provozovny Podnikatele. V takovém případě není žádné dopravné účtováno. V případech, kdy Kupující zvolí jiný způsob dopravy, pak hradí dopravné podle aktuálního ceníku v Objednávce vybraného dopravce. S cenou dopravného je Kupující seznámen před uzavřením Objednávky a odesláním Objednávky Podnikateli s takovou cenou dopravného souhlasí.

Podnikatel si vyhrazuje právo změnit způsob dodání zboží Kupujícímu, tedy zejména změnit dopravce. Kupujícímu v takovém případě bude účtována cena dopravy původně sjednaná v objednávce. Bude-li cena dopravného v takovémto případě nižší, bude Kupujícímu účtována tato nižší cena.

 1. Podnikatel je povinen Zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý. Balné je již zahnuto v Kupní ceně.

 

 1. Kupní cena Zboží je splatná nejpozději okamžikem dodání Zboží Kupujícímu.

 

 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ, JEHO PŘEVZETÍ, REKLAMACE ZBOŽÍ

 

 1. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem dodání Zboží. Vlastnické právo k dodanému Zboží přechází na Kupujícího dnem úplného zaplacení Kupní ceny.

 

 1. Při převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a stav Zboží. V případě, kdy Zboží vykazuje při převzetí zjevné vady nebo je Zboží předáno v porušeném obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít a povinen bez zbytečného odkladu o vadě informovat dopravce a Podnikatele. Na základě výše uvedených skutečností je následně Kupující oprávněn dožadovat se práv z vadného plnění podle Reklamačního řádu.

 

 1. V souladu s § 2112 Občanského zákoníku neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, je obeznámen s tím, že mu nemusí být právo z vadného plnění přiznáno.

 

 1. Pokud Kupující při dodání Zboží nepřevezme nebo Zboží odmítne bezdůvodně převzít, je jeho jednání považováno za porušení Kupní smlouvy a na základě toho je povinen plně uhradit náklady přepravného a balného. Podnikatel v těchto případech zašle Kupujícímu fakturu s vyčíslenou náhradou, kterou je Kupující povinen uhradit ve lhůtě 14 dnů od doručení. Při neuhrazení dojde ze strany Podnikatele k právnímu vymáhání požadované částky.

 

 1. Vytknutí vad a veškeré reklamace se řídí Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek, a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Reklamované Zboží je přijímáno pouze ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění, resp. záruční době. Reklamační řád a reklamační protokol je uveřejněn na E-shopu Podnikatele.

 

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v souladu s čl. 4 Reklamačního řádu.

 

 1. Vzhledem k elektronické formě uzavírání Kupní smlouvy má Spotřebitel navíc právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí Zboží.

 

 1. Odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy do 14 dnů se přitom řídí následujícími podmínkami:

 

Platné odstoupení v uvedené lhůtě vyžaduje odeslání projevu vůle, který je v souladu s právními předpisy považován za projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné zaslat na adresu autodilymelnik@seznam.cz. Pro odstoupení od smlouvy je možné využít formulář.

Spotřebitel je povinen doručit Zboží Podnikateli na adresu Nůšařská 3386, Mělník 276 01, a to pomocí jím zvoleným způsobem dopravy. Zboží je nutné při zpětném zasílání poslat „bez dobírky“. Zboží musí být Podnikateli vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Podnikateli.

Spotřebitel při odstoupení nese náklady spojené s projevem příslušné vůle a náklady spojené s navrácením Zboží. Náklady spojené s navrácením Zboží Podnikateli hradí Spotřebitel i v moment, kdy Zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

Podnikatel má nárok na náhradu způsobené škody na Zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je Podnikatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení Kupní ceny.

Podnikatel je povinen do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit Spotřebiteli peněžní prostředky z uhrazené Kupní ceny, a to stejným způsobem, jakým je Podnikatel od Spotřebitel přijal. Podnikatel však zároveň není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Zboží vrátí a bude provedena příslušná kontrola. Pokud s tím však Spotřebitel souhlasí a nezpůsobuje mu to další náklady, může Podnikatel učinit již v moment vrácení Zboží a jiným způsobem, než jakým peněžní prostředky přijal.

 

 1. Na základě ustanovení § 1837 písm. h) Občanského zákoníku není odstoupení od Kupní smlouvy možné u elektronických součástek s nahranými počítačovými programy, pokud již Spotřebitel porušil jejich původní obal. Tento druh zboží je z toho důvodu na E-shopu výslovně označen jako „nevratné“.

 

 1. ZÁRUKA A REKLAMACE ZBOŽÍ

 

 1. Na Zboží je poskytována záruka:

U nového – nepoužitého Zboží, které je takto výslovně označeno v popisu Zboží na E-shopu je poskytována záruka za jakost v délce 24 měsíců (s výjimkami danými zákonem), která počíná běžet okamžikem dodání Zboží. Jedná-li Kupující při uzavření Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (resp. není-li Kupující Spotřebitelem), činí záruční doba Zboží 12 měsíců.

U použitého a zlevněného Zboží, které je takto výslovně v popisu Zboží označeno platí, že Podnikatel neodpovídá za vady Zboží, pro které je prodávané za nižší cenu, ani za opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci.

U zboží, které je výslovně značeno v popisu zboží jako „výprodej“ je záruční doba 30 dnů.
V případě, že Zboží bude označeno současně jako nové – nepoužité a zároveň jako výprodej platí, že se záruka řídí zbožím označeným jako „výprodej“ a je tedy 30denní.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Kupující uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje byly Podnikatelem shromážděny, archivovány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely usnadnění Objednávek Kupujícího, vyřizování reklamací, účely informování o nových službách a produktech Podnikatele a rozesílání reklamních materiálů Podnikatele. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Podnikateli a pouze jejím oprávněným zaměstnancům, obchodním zástupcům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Podnikatele splnění závazků z Kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění Kupních smluv. Kupující bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho osobních údajů je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným Osobním údajům a že je oprávněn po Podnikateli žádat případně opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně
  zpracovaných osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Kupující souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena/zasílána marketingová reklama Podnikatele i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací. Podnikatel archivuje údaje obsažené v uzavřených Kupních smlouvách a odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich ochranu.

 

 1. Osobní údaje může Kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních Osobních údajů e-mailem na adresu: autodilymelnik@seznam.cz. Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním Osobních údajů je Kupující oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailové zprávy na adresu autodilymelnik@seznam.cz

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Obchodních podmínek Podnikatele mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek Kupujícího.

 

 1. Obchodní podmínky jsou závazné pro Kupujícího a Podnikatele ode dne uzavření příslušné Kupní smlouvy. Podnikatel je oprávněn Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, doplňovat nebo zrušit vydáním nových Obchodních podmínek, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změny.